Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Holisme & Wetenschap

  Het bestaande wereldbeeld, het 'wetenschappelijk' materialistisch reductionisme steunt op vier aannames, die vaak als onomstotelijke, absolute waarheden worden gezie., Maar feitelijk blijken het achterhaalde geloofsovertuigingen te zijn. (In de wis- en natuurkunde beginnen de nieuwe inzichten wel door te dringen, maar vooral in de gezondheidszorg houdt men, aangestuurd door de farmaceutische industrie, hardnekkig vast aan die al lang achterhaalde oveetuigingen.)
  Daarmee is dat wereldbeeld feitelijk een pseudo-wetenschappelijk geloof.
  Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het werk van B.Lipton ("Spontan e evolutie")

  1. Er bestaat uitsluitend materie.
  2. De geschiktste overleeft (strijd om het bestaan).
  3. We worden volledig bepaald door onze genen.
  4. De evolutie verloopt lukraak en doelloos.

  De moderne wetenschappen, kwantumfysica, epigenetica en systeembiologie, hebben die nu alle vier als onwaar ontmaskerd en komen uit bij een wereldbeeld dat geheel aansluit bij oude esoterische wijsheid uit de ervaringswetenschappen. Maar net als de inquisitie ontketent het ‘wetenschappelijk’ materialisme (vooral in de menswetenschappen) een heksenjacht tegen alles dat afwijkt van hun fundamentalistische geloofsovertuigingen.

  1. Er zou uitsluitend materie bestaan.
  Deze aanname is volledig weerlegd door de meer omvattende en veel dieper gravende kwantumfysica. De Newtoniaanse natuurkunde blijkt zelfs van ondergeschikt belang. Het materiële universum (atomen, deeltjes, materie) is een virtuele, (feitelijk niet zo bestaande) uitdrukking van de onzichtbare universele ene matrix van energetische krachten die samen één energetisch veld vormen. De belangrijkste eigenschap van dat nulpuntveld blijkt alomtegenwoordig bewustzijn. Dat bewuste veld (door esoterici GEEST of Akasha genoemd) is de enige reële werkelijkheid zeggen Nobelprijswinnaars in de kwantumfysica. Het is de fysieke wereld die niet reëel is; die er helemaal niet is, zoals wij haar met onze beperkte zintuigen waarnemen.
  [Ze bestaat voor 99,99% uit ruimte; ruimte die vol energie is. De allerkleinste ‘materiële’ delen worden ‘niets-ietsen’ genoemd, omdat ze met een snelheid van 10.000.000.000.000.000.000.000 keer per seconde verdwijnen en verschijnen. Laat dat even tot u doordringen; uw lichaam verdwijnt en verschijnt 10.000.000.000.000.000.000.000 maal per seconde. Het onzekerheidsprincipe laat zien dat de zo geroemde objectieve waarneming op het meest essentiële niveau feitelijk niet bestaat. Complementariteit betekent dat 'tegenstellingen', paradoxen alleen samen de werkelijkheid vormen.
  In dit kader is het nonlokaliteitsprincipe het belangrijkst. Het houdt in dat in dat nulpunt-veld alles bewust en onmiddellijk rechtstreeks met alles verbonden is. Gaat dat ons gewone bevattingsvermogen te boven? Ja zeker, maar dat betekent niet dat we de consequenties van die ontdekkingen zouden moeten gaan ontkennen.
  J. Jeans: “Het universum begint er steeds meer uit te zien als een grootse gedachte, dan als een machine.”] (zie voor redelijk eenvoudige verdere uitleg de literatuuropgave)
  (Leg die bevindingen eens naast uitspraken als: “De wereld is Maya.” (schijn/virtueel) Jezus (vanuit identificatie met dat bewustzijnsveld, iets wat wij allemaal in essentie al zijn, maar ook nog kunnen leren ervaren): “Wat ge de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge mij gedaan.” Heraclitus: “Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen.” Boeddha (zonder bellenvat en electronenmicroscopie): “Iedere keer dat ik met mijn ogen knipper, ben ik al triljoenen keren verdwenen en verschenen.” enz.)

  2. De geschiktste zou overleven (strijd om het bestaan).
  Het oorspronkelijk van Malthus afkomstige geloof dat de evolutie wordt gedreven door een nietsontziende strijd om het bestaan, blijkt geen enkele wetenschappelijke basis te hebben. Integendeel zelfs, de mate van samenwerking bepaalt in hoge mate de overlevingskansen (uitkomsten uit de epigenetica en de systeembiologie).
  > de Lamarck (1809) leverde de eerste verhandeling over evolutie. Hij opperde dat leven was ontstaan via een langdurig en traag evolutionair proces van miljoenen jaren met de natuur als voedende, drijvende kracht, met een leerzame coöperatieve wisselwerking tussen organismen, richting evenwicht en perfectie. Die organismen passen zich steeds aan milieuomstandigheden aan en geven die veranderingen via hun gemuteerde genen door aan hun nakomelingen (gnomic inprinting).
  > Wallace, afkomstig uit de arbeidersklasse, kwam (juni 1859) met een volledig uitgewerkte theorie. Hij had het over eliminatie van zwakkeren door verheffing d.m.v. samenwerking.
  > Darwin, afkomstig uit de aristocratie, ‘stal’ (nov. 1859) het werk van Wallace en verschoof de nadruk naar strijd en overleven van de meest geschikten (en dat waren natuurlijk personen uit de hogere klasse). Hij stelde de natuur voor als een gewelddadige jungle (een 'rechtvaardiging' van de klasseverschillen).
  Darwins theorie werd als 'wetenschappelijke waarheid' binnen tien jaar geaccepteerd en verspreid door de machtshebbers, want vrijwel alle wetenschappers kwamen ook uit die zelfde elite. Feitelijk vindt hier de langdurige vestiging van het 'wetenschappelijk' materialisme plaats. Darwin’s volgelingen benadrukken, net als de neoliberalen, de competitieve aard van het leven (strijd en geweld) en veronachtzamen de belangrijke rol van samenwerking.
  [Dat liberale marktfundamentalisten gelegaliseerde diefstal goedpraten en propageren is ten hemelschreiend. Bovendien is het dus vooral kortzichtig, omdat het de eenheid niet wil zien. Eén van de meest misbruikte woorden daarbij is “vrijheid”. Vanuit een holistisch standpunt is iedereen vrij of is niemand dat. Vrij van armoede, onderdrukking, uitbuiting, honger, enz. en vrij om zich naar eigen aard te ontplooiien en een eigen bijdrage te leveren aan het geheel. De naam ‘liberalen’ dient feitelijk alleen maar om te verhullen dat zij voor enkelen de ruimte willen om alles en iedereen uit te buiten, in een ‘pakken-wat-je-voor-jezelf-pakken-kunt-mentaliteit’. De financiele crisis heeft de vermogenden dan ook alleen maar rijker gemaakt en de verliezen afgewenteld op de onvermogenden. De meest extreme vormen van het neoliberale denken zijn zichtbaar in de uitwassen bij banken, hedgefondsen en bepaalde grote ondernemingen (big farma voorop). Om daarin in de top te functioneren worden veelal eigenschappen vereist, die men doorgaans aan psychopaten toekent: totaal gebrek aan empathie, een vlotte verhullende babbel, sluwheid, manipulatie, onverschrokken roofzucht en een overdreven gevoel van eigenwaarde.]

  >> De wetten van de kwantumfysica blijken echter ook van toepassing op een evolutie, die zich in de context van de omgeving voltrekt in een zoeken naar evenwicht, waarin alles met alles samenhangt in fractale geometrie (groei in zelfgelijkvormige patronen). In kwantumsprongen gaat dat van eencelligen via ‘n differentiatieproces naar meercelligen. Dat zou nu moeten evolueren van individuele mensen naar de mensheid door optimale samenwerking. Wat goed is voor het geheel is goed voor elk deel. (Het als liberalisme vermomde egoïsme is dus deel van het probleem en niet de oplossing.)

  3. We zouden volledig worden bepaald door onze genen.
  >Avery ontdekte in 1944 dat het DNA codeert voor erfelijke eigenschappen.
  >
  Watson vond in 1953 dat DNA een lange keten is van vier bouwstenen; adenine, thymine, guanine en cytosine (A,T,G,C).
  >Crick meende dat er sprake is van eenrichtingsverkeer van DNA, naar RNA, naar eiwit. Zijn hypothese werd het centrale dogma: het DNA is de primaire oorzaak van onze zijnstoestand (vestiging genetisch determinisme en biologisch reductionisme).
  >Dawkins legitimeerde de uiterste consequentie daarvan: "zelfzuchtige genen begunstigen én rechtvaardigen bedriegers en uitbuiters".
  >Temin ontdekte in 1975 echter dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Erfelijke veranderingen vinden doelbewust plaats als reactie op invloeden uit de omgeving en slechts tijdelijk door lukrake mutaties (zie verderop).
  >Nijhout (1990): Genen zijn slechts de blauwdrukken. Zij kunnen zichzelf niet aan- of uitzetten, of harder of zachter. Signalen uit de omgeving (emoties, voeding, milieu, maar vooral onbewuste overtuigingen) besturen via het brein van de cel, en dat blijkt het celmembraan te zijn, de genactiviteit. (epigenetica).
  [DNA-moleculen kunnen zichzelf wel kopiëren, maar dat wil helemaal niet zeggen dat zij organismen besturen. Zelfs als het DNA uit een cel is verwijderd, gaat die cel gewoon door met haar normale functies; ademhalen, voedsel opnemen en restanten uitscheiden en blijven cellen zich aanpassen aan hun omgeving. Bij verwijdering van het celmembraan sterft de cel wel onmiddellijk. De celmembranen met hun receptoren (is gewaarzijn) sturen regulerende eiwitten die het eerst het DNA en dan het RNA besturen, dat op basis van dezelfde genetische blauwdruk 2000 verschillende eiwitten kan doen ontstaan. Genen worden dus gevormd en gestuurd en bijgesteld op basis van ervaringen met de celomgeving. Ze laten alleen zien wat in potentie aanwezig is, maar bepalen niet een lot waar je aan vast moet zitten. Genen zijn vormbaar en het genetisch determinisme is dus achterhaalde onzin. Daarmee is de “stuggle for life” en het “survival of the fittist” en een 'niemand is verantwoordelijk, want bepaald door zijn genen', dat tot allerlei (on)menselijk geweld leidt, dus ook helemaal niet noodzakelijk, want niet genetisch bepaald.]

  Epigenetica bestudeert de actieve wisselwerking tussen genen en hun producten, met hun omgeving. Het slaat een brug tussen “nature’ (natuurlijke aanleg) en ‘nurture’ (opvoedings- en omgevingsfactoren). Nieuw onderzoek heeft meermaals aangetoond dat externe invloeden, zoals voedingsgewoonten, maar ook emoties, stressfactoren, onbewuste overtuigingen en gedachten onze genen veranderen. Dergelijke veranderingen worden doorgegeven aan het nageslacht en dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor toekomstige ouders. De genen voeren het werk uit, maar de ‘epigenen’ bepalen wat en hoe er moet worden gewerkt. Op grond van de voeding die u binnenkrijgt (stoffelijke, emotionele, mentale en energetische voeding) wordt elk jaar 97% van uw lichaam helemaal vervangen, inclusief de structuur van DNA en de genen.
  [Positieve en negatieve gedachten hebben dus een diepgaand effect op het gedrag én de genen, maar wel alleen als ze in overeenstemming zijn met de onbewuste programmeringen, die doorgaans rond de 90% van persoonlijkheid en reacties bepalen. (Daarom is het van zo’n enorm groot belang dat mensen hun onbewuste overtuigingen serieus onderzoeken en leren om meer bewust aanwezig te zijn in het hier-en-nu. De automatismen, die voortkomen uit het onderbewuste zijn voor een heel groot deel geplant tussen de conceptie en de leeftijd van zes tot zeven jaar; een periode zonder kritisch vermogen, omdat de hersenactiviteit dan uitsluitend in Delta- en Theta-frequenties functioneert en als een taperecorder werkt. Transpersoonlijke therapie en echte meditatie (Za-zen, Vipassana) zijn de meest diepgravende instrumenten voor zo’n zelfonderzoek.)]
  [Helaas blijven wetenschapsboeken, media en onderwijs, aangestuurd door belanghebbenden (de farmamaffia, vijf- tot zesmaal winstgevender dan andere industrie, voorop) en andere financiële ‘elite’ de vier centrale dogma’s voeden.]

  > Watson startte in 1990 het ‘Human Gnoom Project’. Dat had drie doelen:
  a. het identificeren van de genetische basis voor alle menselijke eigenschappen.
  b. het aanleggen van een onderzoeksdatabank en het ontwikkelen van data- analyse-instrumenten.
  c. het bevorderen van ontwikkeling van medische toepassingen.
  De Verwachting was: dat mensen 100.000 genen zouden hebben, want hoe complexer organismen zijn, hoe meer genen ze nodig zouden moeten hebben.
  De ontdekking werd: Mensen hebben slechts 23.000 genen, evenveel als een minuscuul rondwormpje.
  De Conclusie moet, samen met de uitkomsten van de epigenetica, zijn: Genetisch determinisme is onzin.

  4. De evolutie zou lukraak en doelloos verlopen.
  > Cairns vond in 1988 dat organismen zich aanpassen niet alleen aan hun omgeving, maar ze veranderen zo nodig doelgericht hun genetisch materiaal. Ze produceren eerst lukrake veranderingen om een bedreiging het hoofd te bieden tot één van die veranderingen werkt. Dan wordt die gunstige genverandering geselecteerd en opgeslagen in het DNA en doorgegeven (gnomic inprinting) en verdwijnen de andere probeersels meteen. (Denk bijv. eens aan het resistent worden van bacteriën.) De lukraakheid heeft dus een doel, omdat het lukraakproces acuut stopt, zodra de geschikte adaptieve mutatie is gevonden. Het universum ‘denkt’ creatief. Dat sluit aan bij de kwantumfysica waarin Einstein stelde "dat het immateriële veld het enige besturende agens voor materie is". Evolutie is niet lukraak, maar chaotisch (gebaseerd op een ‘verborgen’ organisatie) en voltrekt zich sprongsgewijs (Eldridge en Gould) en niet via geleidelijke overgangen. Lukraakheid en orde zijn tegengestelden. Uit de kwantumfysica blijkt dat chaos het scheppende midden is.

  chaos

  Lukrake systemen staan bol van onzekerheid en kunnen geen leven in stand houden. Leven kan ook niet ontstaan uit een star kristallijn systeem, omdat dan de dynamiek ontbreekt die voor levende systemen onontbeerlijk is.

  Aanvankelijk was het ‘wetenschappelijk’ materialisme een verademing t.o.v. de starre geloofsovertuigingen van het monotheïsme. Nu is het zelf de starre geloofsovertuiging, die niet alleen een rem op vooruitgang is, maar zelfs een bedreiging voor ons voortbestaan als soort. De nieuwe wetenschap heeft aangetoond dat deze geloofsovertuigingen onjuist zijn en de ontwrichtingen in stand houden die ons voortbestaan bedreigen. Allerlei ontstane machtige instituties (die veel geïnvesteerd hebben in dit doodlopende pad) en machtige belangengroepen doen er alles aan om achterhaalde opvattingen staande te houden.
  De nieuwe wetenschap laat zien dat de evolutie een doelgericht proces is, waarin individuele organismen voortbestaan d.m.v. aanpassing en floreren door zich aaneen te sluiten in grotere gemeenschappen, die meer celmembranen (breinen) verenigen en intern specialiseren mogelijk maken.(Zo is het menselijk lichaam een samenwerkingsverband van biljoenen cellen, waarin de ene groep zich specialiseerde tot levercellen en de andere tot bijv. niercellen.)
  De evolutie-geschiedenis is die van de groei van bewustzijn.
  Het is hoogstnoodzakelijk dat we de tegengestelden die de samenleving hebben versplinterd (door overheersing, hebzucht, angst en haat) met elkaar verzoenen. Wat vroeger als tegenstellingen werd gezien ( toeval-intentie, geest-materie, enz. enz.) moet nu geïntegreerd worden tot een holistische complementariteit.

  Eeuwige vragen

  Wetenschappelijk materialisme

  Holisme

  Hoe zijn we hier gekomen?

  Via lukrake erfelijke mutaties

  Via een combinatie van creatie en adaptieve evolutie

  Waarom zijn we hier?

  Om geen andere reden dan verder te gaan en ons te vermenigvuldigen

  Om de Hof van Eden te beheren en bewustzijn te accumuleren voor de verdere evolutie van de mensheid

  Hoe maken we er het beste van nu we hier zijn?

  Door aan de wet van de jungle te gehoorzamen

  Door te leven in evenwicht met de natuur in het besef dat alles met alles verbonden is

   

   

   

     Ons aller voortbestaan staat of valt met de kwaliteit van de zorg voor de aarde en alles wat daar op leeft. Mensen zijn onderdeel van die natuur en volledig afhankelijk van dat geheel. De sleutel tot verdere evolutionaire ontwikkeling ligt in de verzoening van wat we als tegenpolen ervaren.

  Het hart speelt daarin een centrale rol.
  o Het hart is het eerste orgaan dat gevormd wordt na de conceptie.
  o De energetische uitstraling van het hart is 5000 x sterker dan die van de hersenen.
  o Het hart heeft een eigen en onafhankelijk zenuwstelsel; het brein van het hart (J. en B. Lacey).
  o Het hart ligt midden tussen de drie hogere chacra’s en de drie lagere.
  o Het hart gehoorzaamt de boodschappen van de hersenen niet automatisch, maar interpreteert de neurale signalen eerst en volgt een eigen herkenbare logica, gebaseerd op de actuele gemoedstoestand (emoties) en werkt zo als interface (Lacey).
  o Een coherent hartpatroon (gestimuleerd door aandacht) beïnvloedt de coherentie van personen waarmee we ons verbinden en indien positief, stabiliseert het het wereldbewustzijn richting samenwerking en vrede. (overtuigend aangetoond in experimenten met meditatie door grote groepen)
  o Het hart kan anderen en de wereld genezen met liefde !!! (Laskow). Essentie is het je verbinden met de kwaal i.p.v. haar te onderdrukken of er afstand van te nemen. Laskow adviseert een vier stappenmodel.
  1. Je er van bewust worden en er (als 'jouw' deel van het geheel) de verantwoordelijkheid voor nemen.
  2. Heb de aandoening lief, dan ontdek je de positieve levenskracht die er achter zit en het signaal dat ze je wil geven.
  De kwaal op één plek is doorgaans een poging om de rest te vrijwaren.
  3. Laat de aandoening daarna los, door haar vormloos te maken.
  4. Hervorm de vrijgekomen energie richting doel van het veld (niet mijn wil, maar uw wil geschiedde).

  Dit werkt bij persoonlijke aandoeningen én terroristen én naties. De essentie is: Wat gij (niet) wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander (niet). De hemel is een praktijk en geen oord. Spiritualiteit en religie behoren werkwoorden te zijn.

  Geest -Materie
  o Mensen hebben het universum altijd verdeeld in twee sterk verschillende domeinen; het concrete materiële en het geestelijke (door de ouden ‘GEEST’ genoemd en door moderne fysici, ‘het veld’).
  o In de loop van de geschiedenis waren er m.b.t. de weging van die twee domeinen t.o.v. elkaar vier basisparadigma’s t.a.v. de werkelijkheid: van Animisme, via polytheïsme naar het extreem Monotheïsme, via reformatie en verlichting naar het evenwicht Deïsme en via Darwinisme naar het extreem Neodarwinisme. Via het ‘Human Genoom Project staan we nu in de omwenteling naar het vijfde basisparadigma, het evenwichtig Holisme.
  De gezamenlijke en elkaar versterkende wereldproblemen (klimaatverandering, milieuvervuiling, grondstoffen uitputting, drinkwaterschaarste, uitroeiing van soorten, volkomen idiote welvaartsverdeling, toenemende migratiestromen, enz.) plaatsen ons voor de onontkoombare keuze:
  o volharden in de bipolaire waanzin van religieuze of wetenschappelijk-materialistische fundamentalismen (monotheïsme en neodarwinisme) met haar strijd en slachtofferschap en machteloosheid en - - - - - - uitsterven als soort;
  o de kwantumsprong maken naar een mondiale gemeenschap die beiden domeinen integreert op basis van moderne wetenschappelijke inzichten in combinatie met oude esoterische wijsheid, tot een gelijkwaardig en duurzaam welzijn van allen en alles. Dit kan alleen in optimale samenwerking.

  De keuze is dit laatste, of uitsterven als soort.

  ontwikkeling

  Animisme: De geest is universeel in alles. Er is geen onderscheid tussen zelf en omgeving. Weetgierigheid ( de boom van kennis van goed en kwaad) brachten ons buiten deze idyllische hof naar een ik en een niet-ik = dualisme.
  Polytheïsme en monotheïsme: meer godheden of één almachtige godheid buiten de wereld (extreem dualisme). Alle nadruk (zogenaamd) op geest en hiernamaals. Is hiërarchisch fundamentalisme; afhankelijkheid en voldoen aan uiterlijke regels.
  Deïsme: De verlichting. Evenwicht tussen het spirituele en de fysische principes. (ontleend aan de Indianen, de ‘Edele Wilden’ volgens Rousseau) (lees: de onafhankelijkheidsverklaring van de VS).
  Darwinisme: Dogmatisch ‘wetenschappelijk’ materialisme.
  Neo-Darwinisme: Ontdekking van de dubbele helix DNA; het geheim van het biologische. Langdurige vestiging van het materialistisch reductionisme, waarin alleen materie bestaat. Is ook hiërarchisch fundamentalisme; de ultieme afhankelijkheid. Maar het 'Human Gnoom Project' toonde slechts 23.000 genen.
  Holisme: Uitkomsten kwantumfysica en epigenetica en ervaringswetenschap. We worden niet bepaald door onze genen, maar door onze (onbewuste) overtuigingen. We zijn niet machteloos overgeleverd aan een verre, straffende God, of lukrake genetische mutaties, maar medeschepper in het/de alomtegenwoordige veld/GEEST.

  Consequenties van de vier mythen:
  1. ‘Gezondheidszorg’ die de rol van het veld, GEEST, negeert en vrijwel uitsluitend bezig is met symptoombestrijding (symptoonbestrijding of -reductie is zelfs de officiele universitaire doelstelling). De reguliere gezondheidszorg, heeft ons wijs gemaakt dat we genezende vermogens buiten onszelf en de natuur moeten zoeken, t.b.v. de superwinsten van farmaceuten. Onderzoek van Willet liet bijv. zien dat slechts 5% van de kankergevallen veroorzaakt wordt door genetische aanleg. De rest komt dus op het conto van die andere factoren. Aan echte preventie wordt zo goed als niets gedaan (nog geen 5% van het budget); daar valt immers door particulieren weinig aan te verdienen en zou de voedselbedervende industrie aan banden leggen.
  2. Stimuleert strijd en geweld, apathie (want machteloos overgeleverd aan zelfzuchtige genen), cynisme, egoïsme, uitbuiting, verspilling, onderdrukking, consumentisme, te dure en ineffectieve symptoombestrijding op alle vlakken en creëert monsters als Monsanto.
  De meest meedogenloze implicaties: het ras zuiveren, het voortbestaan van de mensheid opofferen aan egoïsme en wegkijken van de echte wereldweide problemen.
  Niet dat er voordien geen egoïsme en uitbuiting bestonden, maar die zijn sindsdien ‘wetenschappelijk’ gelegitimeerd en met de toegenomen technische hulpmiddelen een catastrofale bedreiging geworden voor de hele mensheid.
  3. Onverschilligheid vanuit een idee van machteloosheid t.o.v. de grote, alle leven op aarde bedreigende, tendenties.
  4. Landen met zo’n gelegitimeerd neoliberaal beleid worden gekenmerkt door een toenemende prestatiedruk, stress en steeds groter wordende inkomens- en vooral vermogensverschillen. Ondertussen toont de Britse gezondheidssocioloog Wilkinson glashard aan dat in dergelijke landen er een overduidelijke toename is van mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, agressie, kindersterfte, drugs- en medicijngebruik en criminaliteit. Tegelijk levert dat een slechtere algemene lichamelijke en psychische gezondheid, veel meer en eerder optredende chronische problemen, slechtere onderwijsresultaten en een afnemend veiligheidsgevoel op. Veel stoornissen zijn aldus een gevolg van deze 'wetenschap' en maatschappij en behoeven een geheel andere aanpak dan het farmacologische dwangbuis met haar inwendige chemische oorlogsvoering, of andere vormen van geweld.

  Consequenties van de 'nieuwe' inzichten:
  We zijn machtig i.p.v. machteloos; m.b.t. onze eigen gezondheid en die van de gehele mensheid. Wij creëren zelf de werkelijkheid d.m.v. onze percepties. Wie zwijgt, of niets doet, is bijna even verantwoordelijk als wie uitbuit en onderdrukt. De geïndoctrineerde menselijke geest is bepalend. 90% Daarvan is doorgaans onbewust en vooral dat deel stuurt ons aan. Dat maakt ons onvrij. We zijn zo de ultieme gevangenen van onze cultuur en onze eigen schaduw. Dat moeten we dus eerst erkennen, vervolgens onderzoeken en reinigen en tenslotte bijsturen overeenkomstig die nieuwe inzichten.
  Symptomen zijn altijd een gevolg en nooit een oorzaak, zowel m.b.t. gezondheid als m.b.t. maatschappij en politiek. Dieper onderzoeken in jezelf is dus een absolute noodzaak. Het verstrengelde nulpuntveld dat wij door ons collectieve onbewuste denken mede vormgeven, beïnvloedt de richting en de uitkomst. Armageddon is een keuze, een non-armageddon ook, door wijs gebruik te maken van de beschikbare technologie.
  >Herverdeling van 'bezit' (het doodshemd heeft toch geen zakken) is noodzakelijk: Het hele bankwezen (en wat mij betreft de farmacie) moet worden onttrokken aan particulieren. Vermogens moeten deels (alles wat ten koste van anderen of de aarde is verworven) in beslag genomen, deels zwaar belast worden.
  >Politiek: eenheid in verscheidenheid met een centraal inlichtingensysteem, dat gelijkelijk toegankelijk is voor iedereen (zoiets als WIKI) en een gezond evenwicht tussen heilzame groei voor gelijkwaardige individuen die zich er van bewust zijn dat eigenbelang en gemeenschappelijk belang uiteindelijk hetzelfde zijn. Echte internationale samenwerking maakt defensiesystemen die woekeren als kanker overbodig. Alleen door samenwerking kunnen we een vredevolle wereld creëren. Daartoe moeten we ons herverbinden met de acht levens-domeinen ( o intern: intellect, emoties, lijf en spiritualiteit, en o extern; andere mensen, de natuur, materie en cultuur/samenleving), omdat alles en allen één zijn. (Verbinden is de oorspronkelijke betekenis van het woord religie en dat heeft helemaal niets te maken met geloven, een persoonlijke God, theologie, of dogma’s.) Heelwording van de wereld moet van binnenuit, vanuit gezonde mensen zelf komen. Alles wat we individueel doen en niet doen, beïnvloedt het veld via onze emoties en dus via ons hart. De kleine geest van de mens beïnvloedt doelbewust of onbewust, maar meetbaar de grote GEEST / ‘het veld’.
  Het hart is de krachtcentrale van de geest. Energetische en holisitsche geneeskunde zijn al bezig aan een stille revolutie en hebben de toekomst.

  Extra-1, gezondheidszorg (maar zeer beknopt). Mijn collega’s en ik ook zouden graag zien dat het kwalitatieve uit reguliere en alternatieve gezondheidszorg op basis van wederzijds respect ten behoeve van individuen en de samenleving optimaal en gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Beide richtingen hebben eigen kwaliteiten en in beide komen zaken voor die aan de kaak gesteld moeten worden. Uit voorgaande tekst ( en de artikelen over kanker en orgaandonatie) blijkt dat er géén geldige reden is voor de superioriteitswaan in het reguliere circuit; integendeel zelfs. Eerst wil ik echter mijn respect uitspreken voor de vele zeer betrokken en hard werkende personen in de reguliere sector. Er is bij artsen, psychologen en psychiaters absoluut ook veel kennis en kunde aanwezig. Voor spoedgevallen, zoals hartaanvallen, operabele tumoren en slachtoffers van ongelukken, kent het Westen de beste geneeskunde door toepassing van met name penicilline, cortison, röntgenfotografie en andere technologie en vooral ook het besef m.b.t. hygiëne. Ook heb ik geen twijfel over de beste bedoelingen van de meeste professionals in de reguliere zorg. Helaas zijn ze echter vrijwel allemaal eenzijdig materialistisch geïndoctrineerd met farmaceutische reclame, waardoor hun handelen vrijwel uitsluitend gericht is op het bestrijden van symptomen, door het voorschrijven van chemiemedicijnen. Dat is zelfs de officiële universitaire doelstelling geworden. Niettemin is er in de reguliere zorg ook heel veel bereikt, waar men terecht trots op mag zijn en waar wij allemaal heel veel profijt van hebben. Over de reguliere gezondheidszorg zijn dus veel positieve zaken te vermelden. Helaas ook veel negatieve, maar die worden zorgvuldig weggehouden bij het grote publiek. Ik ga daar hier niet erg ver over uitweiden. Wie zich wil oriënteren op de vele gefundeerde kritiek raad ik dringend aan om bijv. kennis te nemen van de boeken van: B. Bouma, P. Gotzsche, Dr. H. Moolenburgh en L. MacTaggart (zie literatuurlijst en de artikelen over kanker en orgaandonatie).
  Vooral de rol van de farmaceutische industrie is een bijzonder kwalijke. Van ± 80% van de reguliere medicijnen is nooit onafhankelijk aangetoond dat ze werken (Cochrane group), wel dat ze allerlei bijwerkingen hebben. Van de patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen ligt ± 20% daar als gevolg van de bijwerkingen van medicijnen; ± 20%! In ons land gaat het per jaar om ± 41.000 ziekenhuisopnames door medicatiefouten, waaraan rond 2050 personen overlijden. Alleen dat kost al € 85.000.000 per jaar.
  Uit recent Brits onderzoek naar de effectiviteit van 3000 verschillende erkende medische handelingen bleek slechts 11% effectief en 24 % mogelijk effectief. Waar komt het waanidee van superioriteit t.o.v. alternatieven vandaan?
  Professor P. Gotzsche laat in zijn boek "Dodelijke medicijnen en gorganiseerde misdaad" aan de hand van honderden bewijzen zien dat de farmaceutische industrie, liegt, bedriegt, omkoopt, en moord omwille van gigantische winsten.

  De overheid in Nederland zegt enorme problemen te hebben met de uit de hand lopende kosten voor de gezondheidszorg. Met een aantal concrete maatregelen, vooral richting preventie, zijn die kosten ongeveer te halveren:
  0 het terugdringen van overmatig vleesgebruik (vegetariërs blijven gemiddeld tien jaar langer gezond),
  0 het verbieden van allerlei chemische vervuiling [zowel in de landbouw (Gesh toonde afname van vitaminen en mineralen aan) als in de verwerkende industrie (Cumulatie van E-nummers, transvetten, enkelvoudige suikers, zout) (Verder wordt het 'voedsel' om lang in de schappen te kunnen staan eerst energetisch vermoord.)],
  0 het terugdringen van veel te veel en veel te vroege inentingen (autisme, ADHD).
  O werkelijk onafhenaklijk onderzoek naar de 'medicijnen' van de big farma-maffia.
  [Inmiddels is ook bewezen, dat men zich kan trainen om het immuumsysteem te ondersteunen. Mensen kunnen zelfs het auto-immuunsysteem regelen, waarover wij volgens de 'geestloze' heersende opvatting geen enkel zeggenschap zouden hebben. Met fysieke ademhalingstraining, weerstandstraining en derhalve door met geest en wilskracht jezelf te trainen, kunnen reeds ontstane ziekteprocessen worden gekeerd (onderzoek universiteit Nijmegen en 'the Iceman')].
  Verder het in het basisonderwijs invoeren van meditatietraining [aangetoond stressverminderend (stress is hoofdoorzaak van veel ziekteverschijnselen) en verbindend (haalt strijd uit de samenleving)], gezondheidsopvoeding en veel meer goed bewegingsonderwijs (voorkomt obesistas en verhoogt de intellectuele vermogens).
  Wat bij de huidige kostenexplosie zeker ook een rol speelt, is de invoering van zowel de marktwerking als die van de DiagnoseBehandelCombinaties (DBC). Die invoering vond door marktfundamentalisten plaats aan het begin van de 21ste eeuw. De grafieken laten duidelijk zien dat vanaf dat moment de zorgkosten ineens dubbel zo hard stijgen dan op grond van de demografische ontwikkelingen (ouderdom) veroorzaakt kan worden.
  CBS-cijfers laten overduidelijk zien, dat er een enorme afname is van de gezonde jaren. Op steeds jongere leeftijd treden er, o.a. door onderdrukking van symptomen en door veel te veel en veel te vroege entingen, chronische aandoeningen op, waardoor mensen vooral veel langer met ziek zijn leven (kassa).
  In 1988 kon een vrouw van 35 jaar gemiddeld nog 24 gezonde levensjaren verwachten. In 2008 was dat al afgenomen tot nog maar 17. Zo leven mensen niet alleen lang met ziekte en de daarbij horende ellende, maar cre-eert de chemie en farmacie voor zichzelf ook een enorme inkomstenpost.
  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) berekende dat bepaalde ziektes tegenwoordig veel vaker voorkomen dan vroeger (rond 1920 bijv.): hart- en vaatziekten 14x, kanker 20x, reumatische ziekten 17x, vetzucht 35x en allergieën 70x. (Oorzaak: enorm veranderd leef- en eetpatronen, entingen en milieu-verontreiniging en, jawel, 'medicijnen'.) Terwijl er 0% teruggang van ziekte is waar te nemen, heeft er wel een verschuiving plaats gevonden van epidemische ziekten naar kanker, hart- en vaat-ziekten en psychische ziekten. De symptomen zijn dus veranderd. Bij de nu vooral voorkomende ‘welvaartsziekten’ is een geheel andere dan de traditionele aanpak vereist.

  Helaas zitten we hier al weer met een minister van volksgezondheid opgescheept, ('gekozen' door een opzettelijk slecht geïnformeerde bevolking) die volledig naar de pijpen van de farmaceutische en chemische industrie danst en de ondertussen aangetoond veel effectievere, maar ook veel goedkopere alternatieven zo veel mogelijk zal dwarsbomen. Onlangs stak zij nog de loftrompet over de sekte ‘tegen de kwakzalverij’, maar voor de 'zalfkwakkers’.

  Ondanks die belemmeringen bezoeken ruim 2,3 miljoen Nederlanders jaarlijks een alternatieve behandelaar.
  Harvard Medical School en Royal London Hospital hebben integratieve gezondheidszorg in hun leergangen opgenomen. Aan de meeste universiteiten in de VS wordt 'Complementary Alternative Medicine' onderwezen en toegepast.
  In Nederland timmert vooral 'Lentis' (Groningen) aan de weg, maar dat wordt hier dan weer verketterd.
  Onderzoek van de hoogleraar gezondheidseconomie, Kooreman, heeft laten zien dat complementair werkende artsen 15% goedkoper zijn dan uitsluitend regulier werkende artsen en bovendien een betere levensverwachting bieden. Ondertussen verbiedt het KNMG artsen om complementair te werken en willen ziektekostenverzekeraars, aangestuurd door conservatieve medische adviescolleges het liefst helemaal van de complementaire behandelwijzen af. (Dat is een constatering uit mijn ruim dertigjarige praktijk. Ze komen met een eis en zodra je daaraan voldoet, komen ze steeds weer met een nieuwe, die bovendien niets met mijn werk te maken heeft.)
  (In principe heb ik er bezwaar tegen deze zorg complementair of alternatief te noemen, omdat zij dus van een veel ruimer, diepgaander werkelijkheidsconcept uitgaat dan de reguliere zorg.)
  Alles bij elkaar is het dus hoog tijd om de BTW-maatregel t.a.v. alternatieven terug te draaien en te investeren in het versterken van de kwaliteit van de alternatieve geneeskunde d.m.v. gesubsidieerd onderzoek en scholing.

  Het simpele feit dat er sprake is van een placebo-effect (ook in de reguliere zorg voor ± 30% erkend, maar ja, daar is dat prima) betekent dat geest heerst over materie. Daar zou, gezien heel veel onderzoeksresultaten, veel meer mee gedaan kunnen worden. I.Kirsch vergeleek de klinische experimenten van de zes meest gebruikte antidepressiva. Daaruit bleek dat deze niet tot betere resultaten leidden dan placebo’s, maar wel allerlei ernstige bijwerkingen (t/m moordzucht) hebben. Hersenscans toonden verder aan dat de placebo’s de activiteit in de prefontale cortex sterk hadden doen toenemen en dus het biologisch systeem hadden beïnvloed.

  En dan nog dit.
  O In Engeland heeft zich, uit onvrede met de reguliere aanpak, in de vrije markt een groot circuit van alternatieve gezondheidszorg ontwikkeld, ondanks het feit dat de nationale gezondheidszorg als een 'gratis' dienst wordt gefinancierd uit belastingeld.
  O De drie meest vookomende doodsoorzaken in de VS zijn de volgende: op 3 staat kanker (553.000/jr.), op 2 staan hart en vaatproblemen (700.000/jr.) en op 1 staat (speciaal met een camouflerende term omschreven) 'Iatrogenic Illness' (784.000/jr.). Dat laatste betekent: als gevolg van regulier medisch handelen.

  Extra-2, godsdienst versus religie (ook zeer beknopt). Er is een wezenlijk verschil tussen de godsdiensten enerzijds, die allemaal fundamentalistisch zijn, omdat ze allemaal het alleenrecht op waarheid claimen en de esoterie. Godsdiensten gaan over geloven en goedgelovigheid, meestal op basis van indoctrinatie in een kindertijd, waarin elk kritisch vermogen nog ontbreekt. Esoterie wijst elk geloven af en baseert zich op oefenpraktijken, die er voor zorgen dat op den duur GEEST, de diepere waarheid van ‘het veld’ zelf wordt ervaren, wat tot het leven van verantwoordelijkheid leidt. Wie kennis neemt van de vele mystieke geschriften, kan zien dat die ervaring volledig aansluit bij wat moderne natuurkundigen ontdekten buiten zichzelf. (Let wel; er is een enorm verschil tussen theoretisch begrip van eenheid en GEEST enerzijds en de transpersoonlijke eenheidsbeleving anderzijds. Dat laatste betekent een enorm transformatieproces.) Personen met zo’n diepte-ervaring, met dat binnendoorcontact met het ‘veld’, de essentie van de werkelijkheid, namen bij de mensen in hun omgeving slechts oppervlakkigheid waar. Zij hebben meestal geprobeerd ook anderen tot grotere ervaringsdiepten aan te sporen. Maatschappelijk is dat vaak, toen en nu, als een groot gevaar beschouwd. Mensen die leven vanuit die diepten zijn niet meer te manipuleren en stellen ongemakkelijke vragen. Velen van hen zijn dan ook vermoord (Jezus, Socrates, Pytagoras, Mansoor, Kabir, Osho, enz.) of opgesloten (Johannes van het kruis, Theresia van Avilla e.a.).
  In vrijwel alle geloofssystemen die volgden, is de aanvankelijke focus op groei richting die transpersoonlijke ervaring die vrij maakt, misvormd tot machtspolitieke instituten die die vrijmaking nu net zijn gaan blokkeren. In plaats van het stimuleren van zelfonderzoek, vrijheid, creativiteit en persoonlijke groei, is men mensen in de meeste gevallen dus een kleutersurrogaat voor religie gaan voorhouden; het voldoen aan van boven opgelegde uiterlijke richtlijnen. (Dat blijkt niet erg effectief. Kijk eens om U heen hoe veel gelovigen zich in de wereld gedragen.) Op die manier waren mensen het gemakkelijkste af te houden van een werkelijk zelfstandige en kritische houding, waarin ze ook werkelijk vanuit zichzelf verantwoorde antwoorden zouden kunnen gaan geven op hun levenssituatie.
  (Religie zou gericht hebben moeten zijn op de verbindende ervaring van GEEST, van eenheid van al het bestaande, van de universele ecologie.)
  Ivan Illich: ”Het ervaren van een bovenzinnelijk bewustzijn is een diep menselijk verlangen, dat je in alle culturen tegenkomt. Maar zodra dat verlangen zich laat vangen in een instituut, wordt vroeg of laat dat instituut helaas belangrijker dan het verlangen naar die ervaring."

  ” Wie ben 'ik', vanuit bovengeschetst perspectief?"

  1. Ik ben niet mijn denken (Descartes, Swaab), want iets dat ik als ‘ik’ ervaar kan dat besturen.
   Tijdens meditatietrainingen heb ik ervaren dat 'ik' zelfs meer aanwezig ben in de heerlijke momenten zonder denken. Computerdeskundige S. Berkovitch berekende dat onze 100.000.000.000.000 synapsen bij lange na niet voldoende zijn om alle herinneringen, inclusief emoties en associaties op te slaan. K. Pribram (neurochirurg): “Herinneringen kunnen absoluut niet worden opgeslagen in kleine groepen neuronen, maar alleen in coherente patronen van elektromagnetische velden van neurale netwerken.“ (lees: in het nulpuntveld; 'the cloud') De gerenomeerde geheugenonderzoeker Schacter toonde aan dat erbij de foetus al sprake is van geheugen in een stadium voor dat de ontwikkeling van de hersenen op gang komt.
  2. Ik ben niet mijn lijf, want verlies, of aantasting van lichaamsdelen verandert niet mijn ‘ik’.
  3. Ik ben niet mijn emoties, want die kan ‘ik’ intentioneel veranderen.
  4. Ik ben niet mijn geschiedenissen, want daardoorheen blijf ‘ik’.

   Overeenkomstig de uitkomsten van de kwantumfysica en de esoterie
   ben ik net als alles en iedereen onlosmakelijk
   deel van de ENE ALOMTEGENWOORDIGE BEWUSTE GEEST
   en dus niet mijn ego of mijn egoverlangens.

  Tenslotte: Atheïsme is niet meer dan een ander geloof; het geloof in het niet bestaan van GEEST, zonder daar gedisciplineerd intern onderzoek naar te hebben gedaan. De arrogante houding die veel atheïsten richting anderen ten toon spreiden is dan ook volkomen onterecht. Zo lang iemand niet zelf de eenheid heeft ervaren, is de enige echte wetenschappelijke benadering: "Ik weet het niet !" Agnosticisme dus.

  Literatuur: (om mee te beginnen)
  B. Lipton: “De biologie van de overtuiging”, “Spontane evolutie”
  L. McTaggart: "Het Veld", “Het intentie-experiment”,” "Wat artsen je niet vertellen”
  P. Russel: “Waking up in Time”, "De brug tussen wetenschap en God"
  G. Zukav: "De dansende WU-Li-meesters"
  F. Capra; “Het keerpunt”
  A. Goswami; “De kwamtumdokter”
  J. Bouma: "Slikken; hoe ziek is de farmaceutische industrie?”
  P.Gotzsche: “Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad”
  H. Moolenburgh: “Op je gezondheid” "U kunt veel meer dan U denkt."
  E. Laszlo: “Het Chaospunt” "Worldshift" "Onsterfelijke geest"
  S. Goenka: "Meditation Now"
  K. Wilber: "Zonder grenzen" "Overgave en strijd"
  E. Tolle: "Een nieuwe aarde"
  P. v. Lommel: "Eindeloos bewustzijn"

  DVD: “Down the rabbithole”
  Youtube:
  P. Russell: “The global brain” “The primacy of consciousness”
  B . Lipton: “The biologie of belief” en/of "Biology of transformation" "the Field"
  S.N. Goenka: “Vipassana, S.N. Goenka speech at harvard Business club”